Счетоводство и Финанси

Zeron V/4 поддържа управление на счетоводството по всички български стандарти

счетоводство, по всички български стандарти

Поддържа се свободно дефинируем сметкоплан с неограничено много подгрупи и нива на групиране и буквени-цифрени кодове. Поддържа се както ръчно въвеждане на счетоводните операции, така и най-разнообразни видове автоматизирани осчетоводявания. Поддържа се дебит/кредит, корспонденции, оборотни ведомости, главни книги, картони на сметки и други.

                Zeron V/4 разполага с решение за управлението на дълготрайните активи, връзките им със счетоводните сметки, както и начисляването на счетоводни и данъчни амортизации. Поддържат се както линейни, така и нелинейни методи на амортизация. Поддържа се причисляването на активите към различни отдели и отговорни лица. Поддържа се и отнасянето на амортизациите към различни разходни центрове на компанията.

                Бизнес процесите на Zeron V/4 поддържат най-различни задачи в бизнес процесите, които създават автоматично счетоводните записи на база на други търговски, производствени, сервизни и платежни задачи. Поддържат се и шаблони на често въвежданите ръчно счетоводни операции, както и модели на ускорено ръчно въвеждане на операциите, при които потребителят въвежда само част от информацията, например сумата с ддс а системата осчетоводява пълния запис по определен модел. При определени права на достъп се поддържа и корекция на въведените записи.

                Zeron V/4 поддържа всички законово изисквани ДДС регистри. ДДС дневниците, декларациите и файловете се създават напълно автоматизирано, като се допускат и ръчни корекции на създадените в регистрите данни. Поддържа се и автоматизирано създаване на Интрастат пристиганията и изпращанията, както и необходимите файлове. Автоматизирано се начисляват курсови разлики и месечни преоценки на валутните салда. Бизнес процесите могат да се настроят след определени счетоводни операции салдата по сметките автоматизирано да се приключват/отнасят по предназначение.

                Zeron V/4 поддържа и различни финансови инструменти като анализи на цялостните финансови показатели, анализи на паричните потоци, разрези в различни сечения на вземанията и задълженията, задаване на кредитни лимити и автоматизирано генериране на кредитни рейтинги за клиентите, разпределяне на приходите и разходите по вътрешнофирмени разходни центрове и други. Поддържа се създаването и проследяване изпълнението на разнообразни финансови бюджети.

                Zeron V/4 разполага и със специална система за дефиниране на годишните счетоводни отчети. Те могат да са както Баланс, Отчет за приходите и разходите и Паричен поток, така и различни видове статистически справки и вътрешно фирмени отчети. Поддържа се вариант, при който определената справка се генерира в Zeron V/4 а след това данните й автоматично се разнасят в определени клетки на предварително създаден и оформен графично от потребителя шаблон в MS Excel.

Zeron V/4 е мащабна ERP система, конкурираща се освен с български и с международните ERP системи. Българските системи поддържат счетоводство по българските стандарти но много малка част от тях могат да се конкурират с мащабните възможности на Zeron V/4. Повечето международни системи имат мащабни възможности но не поддържат счетоводство по българските стандарти, не се поддържат кореспонденции между сметките и главни книги, някои дори нямат дебит и кредит. На счетоводните отдели на клиентите си Zeron V/4 ще предложи едновременно както мащабни функции сравними с тези на международно признатите ERP системи, така и пълнофункционално счетоводство по бълграските стандарти.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request