Управление на проекти

Ефективното управление на проекти е изкуство и обикновенно изисква много усилия

удобно и без много усилия

В Zeron V/4 сме се постарали решението за управление на проекти да съдържа максимално много от необходимите инструменти, но същевременно с тях да се работи лесно и ефективно.

            Zeron V/4 поддържа Проекти за доставка на услуги, Проекти за търговски дейности, Проекти за производство, Проекти за маркетингови кампании и други видове потребителски дефинирани проекти.

            Дефинират се йерархични етапи за проектите с ефиктивните им дати на изпълнение. Времетраенето на отделните етапи на проектите се изобразява и в диаграми на Гант. В тези диаграми много по-удобно се проследява дали има припокриване на задачи и кога има оставащо свободно време за ангажиране. Поддържа се управлението и на групи взаимосвързани проекти. В диаграми на Гант се изобразяват и всички проекти активни в момента във фирмата, заедно с ангажираните от тях ресурси за много по-удобно планиране.

Поддържа се планирането на необходимите ресурси (служители, оборудване, автомобили) за проектите. Планират се и необходимите материали за проектите. Детайлно се следят операциите за всеки етап на проектите по време на изпълнението им. Отчита се отделеното време по ресурси. Поддръжа се "платено"(billable) или "неплатено"(non-billable) отделено време труд.

            Служителите, автомобилите, машините и оборудването се групират в работни звена (Work centers) и се следи участието им в етапите на проектите. Поддържа се изчисление на свободния капацитет по работните звена според планираното време. Всички участници в проект автоматизирано получават задачите си по проекта в своите лични работни календари.

            Поддържат се предварително подготвени шаблони за често изпълняваните проекти. Всички проекти или групи проекти поддържат и бюджети по време, количества и пари.

Zeron V/4 поддържа разнообразни справки за следене изпълнението на проектите. Разполагаме с мощна подсистема за дефиниране на всякакви изисквани от клиента справки по проектите, включително и BI (Business Intelligence) справки.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request