Производство

Производството в съвременните условия няма шанс без да е обезпечено с добра ERP система

интеграция на хора и машини

Изискванията в съвременния високотехнологичен свят налагат все по-голяма интеграция между хора и машини за постигане на високотехнологично и икономически ефективно производство. Zeron V/4 предлага всичко необходимо за да посрещне едно производство своите съвременни нужди.

                Поддържат се разнообразни типове артикули като продукти, полуфабрикати и материали. Поддържа се съставянето на структура на продуктите (материалите, от които се произвежда един продукт) на неограничено много нива на влагане. Поддържат се и алтернативни варианти на структура за един продукт. Поддържа се продуктово конфигуриране като предварително, така и само по конкретна поръчка от клиент. Продуктовият конфигуратор дава възможност бързо и гъвкаво да се определят необходимите материали, да се проследи къде какви наличности има, да се изберат алтернативни материали по определени критерии или да се поръчат липсващите материали, както и да се определят продажните цени на продукта съобразно формираната му себестойност.

Поддържа се както производство в една операция, при което в един момент се изписват всички материали и се заприхождава готовият продукт, така и производство чрез маршрути, при което материалите се изписват на етапи според предварително съставен производствен план (routing). Поддържа се дефиниране на много типове различни маршрути за различните производствени процеси. За изпълненито на производството чрез маршрути се поддържа интерфейс за удобно навигиране през етапите на производствените маршрути след всяка поръчка за производство.

Поддръжа се както сериино производство така и поръчково производство, при което се задават индивидуално планирани материали за всяка поръчка за производство и се съставя индивидуален план за всяка конкретна производствена поръчка и се формира конкретна продажна цена.

Поддържа се освен производство чрез влагане и производство чрез разпад, при което от склада се изписва продуктът а се заприхождават получените от разпада материали. Производството чрез разпад също може да бъде извършено в една операция или чрез етапи(маршрути), при което получените материали се заприхождават в склада на етапи във времето.

Поддържа се и производство на ишлеме (когато друга фирма произвежда по Ваша поръчка и с Ваши материали). Поддържа се следене на предадените материали към външната фирма-производител, както и междинно и крайно отчитане на завършеното производство. Следене какво още остава да се произведе и задълженията на външната фирма-производител на невложени материали. Поддържат се автоматизирани фактури за ишлеме, при които се заприхождава във Вашия склад произведеното от външната фирма и автоматично се осчетоводява само стойността на ишлемето.

Чрез решението за управление на проекти на Zeron V/4 се поддържа и проектно производство, при което етапите на всяка конкретна поръчка за производство включва и проектирането на продукта, бюджетирането на материалите, събирането на работен екип, отразяването на отделеното време от екипите и други.

Проследяват се производствените фири и производствения брак, както и полученият на склад производствен скрап. Следят се отклоненията от нормите при влаганите в производството материали.

Поддържат се и всякакви количествени разделители и характеристики за продуктите и материалите като партиди, сериини номера, цветове, размери и други.

Чрез решението за прогнозиране и планиране и системата MRP на Zeron V/4 необходимите за производството материали се планират своевременно. Чрез системата CRP автоматизирано се генерират детайлни производствени календарипо дни и часове, които системата формира според свободния производствен капацитет и свободните работни звена (work centers). Също така чрез системите Available-To-Promise и Capable-To-Promise производството автоматизирано получава информация за това какво е необходимо да се произвежда по конкретни поръчки от клиенти.

Поддържа се следене на непреки разходи (административни разходи, вода, електричество и други). Непреките разходи могат да се определят предварително на принципа стандартна цена/вариация (standard cost / variation)или в момента на реалното осчетоводяване на непряк разход той да се калкулира в себестойността на произведените продукти назад във времето, за което се отнася.

Счетоводното отразяване на производствените процеси е напълно автоматизирано като се поддържат разнообразно модели на автоматично осчетоводяване.

Поддържат се мощни и най-разнообразни справки за отчитане и управление на производствените процеси.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request